ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้ออีกครั้งก่อนกดปุ่ม [ยอมรับ] หากท่านยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่ม [ยอมรับ] แล้วถือว่าท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วและยอมรับเงื่อนไขดังนี้
 1. ข้าพเจ้าได้ ตรวจสอบรายการสินค้าจำนวนและมูลค่า ทั้งสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. ข้าพเจ้าจะขายสินค้า เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัท ไม่ตัดราคาและไม่โฆษณาเกินจริง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองต้นไม้มหัศจรรย์ในกรณีที่มีการชำระเสร็จสมบูรณ์แล้ว

จรรยาบรรณสมาชิกมิราเคิล คลับ

ในฐานะสมาชิกมิราเคิล คลับ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำเนินธุรกิจของข้าพเจ้าให้สอดคล้องกับหลักการต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ายืนยันและจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางการของ มิราเคิลคลับ รวมทั้งสื่อส่งเสริมธุรกิจอื่นๆของมิราเคิลคลับ โดยไม่เพียงยึดมั่นตาม “ลายลักษณ์อักษร” เท่านั้น แต่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆ เหล่านั้นด้ว
 2. ข้าพเจ้าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของมิราเคิลคลับและโอกาศทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจตามความเป็นจริงและโดยสุจริต และ ข้าพเจ้าจะอ้างคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจที่เป็นทางการของมิราเคิลคลับเท่านั้น
 3. ข้าพเจ้าจะจัดการกับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องอย่างสุภาพและในทันทีตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของมิราเคิลคลับในเรื่องการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์
 4. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามวิถีทางที่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และความรับผิดชอบและข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการปฏิบัติตนของข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกมิราเคิลคลับจะมีผลกระทบไปไกลไม่เพียงเฉพาะต่อธุรกิจของข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสมาชิกมิราเคิลคลับคนอื่นๆด้วยเช่นกัน
 5. ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่างๆของสมาชิกมิราเคิลคลับ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของมิราเคิลคลับ
 6. ข้าพเจ้าจะใช้เฉพาะสื่อส่งเสริมธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากมิราเคิลคลับแล้วเท่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอแผนธุรกิจของมิราเคิลคลับ การขายผลิตภัณฑ์ และ การทำกิจกรรมต่างๆในฐานะสมาชิก
 7. ข้าพเจ้าจะไม่บรรยายหรือโอ้อวดสรรพคุณสินค้าเกินกว่าที่เป็นจริง และ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
 8. ข้าพเจ้าจะจำหน่ายสินค้าตามราคาที่บริษัทเป็นผู้แจ้งและกำหนดให้ทราบตามระเบียบเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือตามที่ได้เผยแพร่ หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท หรือตามการแจ้งในช่องทางอื่นใด
 9. ข้าพเจ้าจะไม่จำหน่ายสินค้าตามราคาที่ต่ำกว่า หรือ แตกต่างไปจากราคาที่บริษัทกำหนด (ขายตัดราคา) ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทแล้ว หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนโดยจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่า หรือ แตกต่างไปจากราคาที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทปรับเป็นจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ได้มีการฝ่าฝืนในข้อนี้ หรือ ต่อครั้งที่ได้ขายสินค้าตัดราคา
 10. ข้าพเจ้าจะไม่จัดรายการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใดที่เป็นการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด (จัดรายการลดราคาสินค้า หรือ จัดโปรโมชั่น)
 11. ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องป้องกันและควบคุมดูแล โดยสัญญาว่าจะป้องกันและควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ซื้อ หรือ ผู้รับสินค้าไปจากข้าพเจ้า หรือ ที่รับมาเป็นทอดต่อๆกันมาก็ดี ขายสินค้าตัดราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดให้ขายได้นั้น เป็นการขายตัดราคา
 12. ข้าพเจ้าจะไม่ผลิต ขาย ให้ยืม ให้เช่า หรือ โฆษณาซึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือ วัสดุสิ่งอื่นใดที่มีชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ดวงตรา รูปรอย หรือ เครื่องการค้าของบริษัท กรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท ไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดจนทำให้ หรือ อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงเชื่อว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัท หรือ กรรมการ รับรอง อนุญาต หรือ ให้ความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทเท่านั้น
 13. ข้าพเจ้าจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ซึ่งรูปแบบ รูปลักษณ์ สัญลักษณ์ ตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ ฉลาก ข้อความ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้าเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลใดๆทั้งสิ้น
 14. ข้าพเจ้าจะไม่นำสินค้าไปทำธุรกิจ หรือ ดำเนินการในทางอื่นใดที่ผิดกฎหมาย หรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ที่เป็นการนำวัตถุประสงค์ หรือ นโยบายของบริษัทจนส่งผลเสียหายต่อบริษัท หรือนโยบายของบริษัทไปกระทำโดยประการใดๆ จนส่งผลเสียหายต่อบริษัท
 15. หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามจรรยาบรรณสมาชิกมิราเคิล คลับ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด กฎระเบียบ ที่ออกโดยหรือในนาม “มิราเคิล คลับ” ข้อใดข้อหนึ่ง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล นิติบุคคล รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

“ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างถูกต้องได้จาก website ของมิราเคิลคลับ ในหัวข้อแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของสมาชิก”

พร้อมกันนี้ มิราเคิลคลับยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งยึดถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และได้

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิก เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ในฐานะพลเมืองทางธุรกิจที่ดีและรับผิดชอบ ที่พร้อมจะร่วมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดไป

หน้าแรก
ลงทะเบียน
บัญชีของฉัน
0
ตะกร้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก